polskienglishdeutschespana
 
Menu

Company profile
People
PRACA
Zapytanie ofertowe na dostawę ramienia pomiarowego 3D
Certificate
Wyniki postępowania - tokarka, frezarka.
Wyniki postępowania - śrutownica kabinowa z metalizowaniem.
Wyniki postępowania - ukosowarka do blach.
Wyniki postępowania - laser.
Wyniki postępowania - zrobotyzowane stanowisko spawalnicze.
Wyniki postępowania - krawędziarki.
Wyniki postępowania - System produkcyjny: hardware (sprzęt IT) tj. serwery, switche, instalacje
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na stanowisko spawalnicze
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na laserowe ustawienie zbieżności
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na narzędzia obróbcze dla frezarek i tokarki
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na stemple i matryce dla pras krawędziowych z systemem przechowywania narzędzi
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na specjalne stemple z wymiennymi wałkami promieniowymi dla pras krawędziowych
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na narzędzie do ładowania blach
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na szafy narzędziowe do przechowywania narzędzi
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na wózki narzędziowe do kompletowania narzędzi
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na magnesy narzędziowe do mocowania elementów na frezarkach
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na imadła narzędziowe do mocowania małych elementów na frezarkach
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na stoły narzędziowe do przechowywania narzędzi
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na przyrządy kontrolno-pomiarowe
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na system technologiczno-produkcyjny
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na system programistyczny CAD/CAM dla frezarek i tokarki
Wyniki postępowania ​- Urządzen​ia pomocnicze do sys​temu produkcyjnego (​kody kreskowe, czytn​iki, drukarki)​
Zapytanie ofertowe - zamówienia na Ramie pomiarowe 3D

Zapytanie ofertowe - zamówienia na Ramie pomiarowe 3D
Świętochłowice, 31.03.2017
Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia na Ramie pomiarowe 3D w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii wykonywania naczep z automatycznie poszerzanym pokładem ładunkowym” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2.


1. Dane zamawiającego :
DEMARKO sp. z o.o. sp.k.
PL 41-605 Świętochłowice
ul. Sądowa 19
tel./fax: +48 (032) 770 94 40
NIP: 627-272-99-65

Dostawa:
Zakład produkcyjny SPECIAL TRAILERS
DEMARKO sp. z o.o. sp.k.
PL 41-909 Bytom
ul. Kolonia Zygmunt 31C
2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.demarko.com.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Ramie pomiarowe 3D (KOD CPV- 38410000-2 Przyrządy pomiarowe)
Minimalne parametry techniczne:
- Zakres pomiarowy – min. 3 m.
- Temperatura pracy 10°C - 40°C
- Tolerancja temperatur - 3°C / 5 min
- Wilgotność 95% niekondensująca
- Zasilanie napięcie uniwersalne 85-245 VAC, 50/60 Hz
- Dokładność w teście pojedynczego punktu – min. 0,042 mm
- Dokładność w teście objętościowym – min. 0,059 mm
- Końcówka 1 x 3 mm oraz 1 x 6 mm
- Stożek do kalibracji
- Metalowa stopa montażowa
- System przeciwwag w wmontowany w urządzenie
- Komunikacja Bluetooth
- Walizka
- Kabel zasilający
- Kabel USB
- Gwarancja min. 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat
Wymagania dodatkowe:
- czas reakcji serwisu – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii dojazd technika do klienta
- szkolenie z obsługi oprogramowania w siedzibie u klienta. Liczba uczestników szkolenia do 4 osób.
4. Dostawa Ramienia pomiarowego 3D do inwestora, szkolenie pracowników Zamawiającego po stronie dostawcy.
5. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od momentu złożenia zamówienia. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego Ramienia pomiarowego 3D do użytkowania.
6. Kryteria wyboru ofert:

  • Cena 70% (70 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
  • Termin wykonania zamówienia 25% (liczony od daty złożenia zamówienia do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego, 25 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w dniach, pozostałe proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanej)
·         Okres gwarancji 5% (5 punktów maksymalnie za najdłuższy okres gwarancji pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku najdłuższego okresu gwarancji do oferowanej)
7. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;                                                                                                               a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,                              b)posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,                                                                              c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,                                                                                                                                        d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
                                       
8. Miejsce i termin składania ofert:

  • Drogą mailową na adres: eu_projects@demarko-komarec.com
  • Osobiście w siedzibie firmy: DEMARKO sp. z o.o. sp.k., 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa  19, Polska
  • Drogą pocztową na adres: DEMARKO sp. z o.o. sp.k., 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 19, Polska
  • Termin składania ofert: do 10.04.2017 roku do godziny 23:59 (liczy się data wpływu oferty).

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać cenę podaną w dowolnej walucie  w kwotach brutto i netto.
Oferta powinna zawierać opis oferowanego urządzenia tak aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry w pkt 3.
Oferta powinna zawierać szacowany czas realizacji w dniach od złożenia zamówienia z zamawiającym.
Oferta powinna zawierać warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.
Oferta powinna zawierać termin ważności oferty.
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
10. Oferty powinny być ważne przez minimum 60 dni do czasu podpisania umowy lub zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy usługi i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
13. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z: Mateusz Komarec - nr telefonu: 601 768 066, email: mateusz.komarec@demarko-komarec.com
                                                                                              Z poważaniem,
        
                                                                                              Mateusz Komarec


 
 
Copyright © 2008 Demarko. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt - Studio72   |   Mapa strony